• 

    بازديد مدیر عامل و مدير بازرگانی از کارخانه و اهدای لوح تقدیر به پرسنل نمونه ۱۳۹۵