• تراول کابل

    مزایا:

    1. (Data wire) تمام مس
    2. مقاوم در برابر گرما و سرما
    3. مطابق با استاندارد