آگهی سیستم رمزگذاری طبقات آسانسور در روزنامه خراسان چاپ 26 دی 1397 منتشر شد.