گروه کارخانجات تیس لیفت به شرح و شرایط ذیل نماینده و عاملیت فروش در سراسر کشور جذب می نماید.