اعضای تیس لیفت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مدیر بازرگانی